KHANGAME

KHANGAME

24 1,000 - 5,000
 • Author:

 • Latest Version:

  1.43

 • Publish Date:

KHANGAME v1.43 Mod Apk [Unlimited Money] - Game Apk Download

KHANGAME Тоглоомын энгийн явц
•Техас холдем нь багадаа 3, дээд тал нь 9 хүн хамт тоглох боломжтой.
•Халаасны 2 хөзрийг дундын 5 хөзөртэй харрьцуулж бусдаас илүү өндөр тохирол ирсэн хүн нь ялагч болдог.
•Холдем нь өнгийг хооронд нь харьцуулдаггүй.
•Холдем нь тойрог маягаар явагддаг онцлогтой.
•Тохирол давхцвал хамгийн өндөр моднуудын тоонуудыг харьцуулж ялагчийг сонгоно.
(A > K > Q > J > 10…2)
•Өнгө дүрсээр харьцуулдаггүй.
•Адил тоо бүхий адил моднууд таарвал хамтдаа ялагч болдог.

you can enjoy Texas holdem poker, 7 poker, 13 poker, Big 2, 13 poker


★ KHANGAME Hold`em Rules and Betting

Here we will teach you how Texas Hold’em is played and how the betting rounds work.
Blinds
Before any action takes place. The small and big blind must post the ante to play.
The blinds are posted in a clockwise manner starting from the player next to the dealer.
Hole cards
Players receive their 2 hole cards. The Betting starts from under the gun(the person sitting on the left of the big blind).
Betting proceeds in a clockwise manner.
Flop
3 community cards are opened and the second round of betting will start.
Betting starts from the left of the button, the small blind.
Turn
The 4th community card is opened.
Betting starts from the left of the button, the small blind.
River
Same as the turn.
The last card is opened and the betting starts from the left of the button, the small blind.
Showdown
After the last round of betting, all the players that remain open their hands to determine who the winner is.


★ KHANGAME Hold`em Hand Rankings
in the middle. The best hand made in any of the 7 card combination is the hand used.
The suit of the card does not affect the rank of the hand.

Royal flush - 10 J Q K A of the same suit.
Straight flush - 5 cards in sequential order of the same suit.
Four of a kind - Four cards with the same number.
Full House - Trips + one pair makes a full house.
Flush- 5 cards of the same suit.
Broadway (Nut straight) - 10 J Q K A, any suit.
Straight - 5 cards in sequential order, any suit.
Trips (Three of a kind) - 3 cards of the same number.
Two pair - 4 cards, two one pairs.
One pair - 2 cards of the same number.
High card (no pair) - 5cards with not even one pair. The highest card (A) wins.

★ KHANGAME 13 покер тоглоомын дүрэм. (13poker Hold`em Rules and Betting)

13 модны покерийн хожлын дүрэм ба дараалал. (монгол улсын стандарт дараалал)
Straight Flush> Fourcards> Fullhouse> Flush> Straight> Triple> One Pair> HightCard
Хожилын тохирол нь тоглогчидод давхцаж ирвэл хөзрүүдийг өнгөөр нь харьцуулж ялагчийг тодруулна. (♠> ♥> ♣> ◆)

Тоглоом эхлэхэд хамгийн бага мод буюу 3◆ хөзөртэй хүн эхэлж модоо гаргана.
2-той Straight орсон тохиолдолд тооныхоо дарааллаар тооцогдно. Жишээ нь :
23456 <34567. (Straight-д 2-ийн мод том модонд тооцогдохгүй гэсэн үг)
10 буюу 10-аас дээш модтой үлдсэн тохиолдолд оноог 2 дахин тооцно. (double)
Тоглоом дуусахад 2 буюу тотьготой үлдвэл мөн оноог 2 дахин тооцно. (double)


★ KHANGAME 13poker Hand Rankings

1. Straight Flush,
5 хөзрийн тоо бүгд дараалсан байх ёстой ба бүх хөзрийн өнгө нь ижил байвал Straight Flush гэж нэрлэнэ.
2. Fourcards нь нэг мод 4 ширхэг ирэх тохиолдлыг хэлнэ. Жишээ нь 7, 7, 7, 7 гэх мэт
3. Fullhouse нь нэг мод 3 ширхэг мөн 1 хос мод нэмж ирэхийг хэлнэ. Жишээ нь 5, 5, 5 болон 2, 2 гэх мэт таарж ирэх
4. Flush нь хөзрийн тоонуудтай хамааралгүй нэг өнгийн 5 мод ирэхийг хэлдэг
5. Straight нь хөзрийн өнгөтэй хамааралгүйгээр тоо нь дараалсан 5 мод ирэхийг хэлдэг.
6. Triple нь нэг мод 3 ширхэг ирэхийг хэдлэг.
7. One Pair нь нэг мод хосоороо ирэхийг хэлнэ. (2.2 –ийн хос мод хамгийн өндөрт тооцогдно )
8. HightCard. 13 модны покерт хамгийн том хөзөр нь 2 юм.
 • Category:

  Card

 • Get it on:

 • Requirements:

  4.0.3 and up

More From Devloper